Page 6 - Matkailuopas Kanta- ja Päijät-Häme 2022
P. 6

KANTA-HÄME
    Vanajaveden             Vanajavesi suurin järvi
    laakso –!kansallismaisema      „  Kanta-Häme on yksi maamme alueellisesti pie-
                       nimmistä maakunnista. Se on sijalla 17 kaikkiaan
    „  Vanajaveden laakso on yksi Suomen kansallismaise- 20 maakunnan joukossa. Kanta-Hämeen pinta-ala
    mista. Se on ympäristöministeriön määrittelyn mukaan  on 5!707,63 neliökilometriä. Maakunnassa on järviä,
    valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. jokia ja lampia kaikkiaan 508,48 neliökilometriä.
     Vanajaveden laakso sijaitsee Hämeenlinnan tuntu- Kanta-Häme kuuluu lähes kokonaan Kokemäenjoen
    massa. Laakson tunnetuin alue on Aulanko, sen näkö- vestistöön. Suurin järvi on Vanajavesi, johon laskee
    tornista avautuu huikea näköala Vanajaveden laaksoon. kaakosta päin vesiä Lammin, Hausjärven, Lopen ja
                       Janakkalan seuduilta.
                       Maakunnan koillisosa kuuluu niin kutsuttuun Hau-
    Kaksi kansallispuistoa        hon reittiin, jonka vedet laskevat Pälkäneen ja Val-
                       keakosken kautta Vanajaveteen.
    „  Kanta-Hämeessä sijaitsee kaksi kansallispuistoa. Ne  Maakunnan lounaisosasta Tammelan ja Forssan
    ovat Tammelassa sijaitsevat Torronsuon ja Liesjärven  alueilta saa alkunsa Loimijoki, joka virtaa Loimaan
    kansallispuistot.          ja Huittisten kautta Kokemäenjokeen. Hämeen lou-
     Torronsuon kansallispuisto on noin 30 neliökilomet- naisosan suurin järvi on Tammelan Pyhäjärvi, josta
    rin kokoinen. Se perustettiin Tammelan Torronsuolle  Loimijoki saa alkunsa.
    vuonna 1990. Torronsuo on arvokas alue lintu- ja
    hyönteislajistoltaan.
     Suon alueella pesii satakunta lintulajia. Osa linnuista  Useita erikoismuseioita
    ja lentävistä hyönteisistä on lajeja, jotka tyypillisesti
    viihtyvät pohjoisemmilla alueilla, eikä niitä juuri ta- „  Kanta-Häme tarjoaa paljon nähtävää ja koettavaa
    vata muualla eteläisessä Suomessa. Myös suon kas- historiasta nykypäivään.
    vilajisto on monipuolinen.      Hämeenlinnassa 1200- luvun loppupuolella raken-
     Liesjärven kansallispuisto sijaitsee Tammelassa lä- nettu Hämeen linna tarjoaa matkan pitkälle Suomen
    hellä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntarajo- historiaan. Linnan alueella ja sen välittömässä lähei-
    ja. Vuonna 1956 perustetun kansallispuiston pinta-ala  syydessä sijaitsevat myös Vankilamuseo ja sotahisto-
    on noin 21 neliökilometriä. Liesjärven kansallispuis- riallinen erikoismuseo Museo Militaria.
    toon mahtuu pienestä koostaan huolimatta suuri määrä  Sotahistoriaan pääsee tutustumaan Parolan panssa-
    luontoa. Kansallispuiston tunnetuin luonnonnähtävyys  rimuseossa ja Lopen Marskin majassa.
    on matala ja hiekkarantainen Kyynäränharju. Tämä  Metsästyksen historiasta kerrotaan Riihimäellä Suo-
    noin kilometrin mittainen kapea kannas erottaa Kyy- men Metsästysmuseossa.
    närä- ja Liesjärven toisistaan. Järvet ovat yhteydessä  Riihimäellä pääsee tutustumaan myös suomalaisen
    toisiinsa vain parin metrin matkalta, jonka retkeilijä  lasinvalmistuksen historiaan Lasimuseossa.
    voi ylittää siltaa pitkin.      Hämeenlinnassa voi kulkea myös säveltäjä Jean Si-
                       beliuksen jalanjäljissä, kaupungissa on suomalaisen
      Torronsuon kansallispuisto on   suursäveltäjän synnyinkoti.
                       Jokioisten museorautatiellä on mahdollisuus päästä
      noin 30 neliökilometrin kokoinen. vanhan höyryveturin kyytiin.

                        Liesjärven kansallispuisto sijaitsee Tammelassa.
                       Kansallispuiston 21 neliömetrin alueella on runsaasti
                           monipuolista luontoa. Kuva: visithame.fi                      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11