Page 6 - Matkailuopas Kanta- ja Päijät-Häme 2023
P. 6

KANTA-HÄME

    Aulangolla Hämeenlinnassa toimii HugoPark -seikkailupuosto. Puistossa on yhdeksän eritasoista seikkailurataa,
    jotka sisältävät liukuja, kiipeilyseiniä, kiipeilyverkkoja, erinäköisiä köysisiltoja, liaani- ja Base Jump hyppyjä.
    Kuva: www.visithame.fi
    Kaksi kansallispuistoa        Useita erikoismuseioita

    „  Kanta-Hämeessä sijaitsee kaksi kansallispuistoa. Ne  „  Kanta-Häme tarjoaa paljon nähtävää ja koettavaa
    ovat Tammelassa sijaitsevat Torronsuon ja Liesjärven  historiasta nykypäivään.
    kansallispuistot.          „  Hämeenlinnassa 1200- luvun loppupuolella raken-
     Torronsuon kansallispuisto on noin 30 neliömetrin  nettu Hämeen linna tarjoaa matkan pitkälle Suomen
    kokoinen. Se perustettiin Tammelan Torronsuolle  historiaan. Linnan alueella ja sen välittömässä lähei-
    vuonna 1990. Torronsuo on arvokas alue lintu- ja  syydessä sijaitsevat myös Vankilamuseo ja sotahisto-
    hyönteislajistoltaan.        riallinen erikoismuseo Museo Militaria.
     Suon alueella pesii satakunta lintulajia. Osa linnuista  Sotahistoriaan pääsee tutustumaan Parolan panssa-
    ja lentävistä hyönteisistä on lajeja, jotka tyypillisesti  rimuseossa ja Lopen Marskin majassa.
    viihtyvät pohjoisemmilla alueilla, eikä niitä juuri ta- Metsästyksen historiasta kerrotaan Riihimäellä Suo-
    vata muualla eteläisessä Suomessa. Myös suon kas- men Metsästysmuseossa.
    vilajisto on monipuolinen.      Riihimäellä pääsee tutustumaan myös suomalaisen
     Liesjärven kansallispuisto sijaitsee Tammelassa lä- lasinvalmistuksen historiaan Lasimuseossa.
    hellä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntarajo- Hämeenlinnassa voi kulkea myös säveltäjä Jean Si-
    ja. Vuonna 1956 perustetun kansallispuiston pinta-ala  beliuksen jalanjäljissä, kaupungissa on suomalaisen
    on noin 21 neliökilometriä. Liesjärven kansallispuis- suursäveltäjän synnyinkoti.
    toon mahtuu pienestä koostaan huolimatta suuri määrä
    luontoa. Kansallispuiston tunnetuin luonnonnähtävyys
    on matala ja hiekkarantainen Kyynäränharju. Tämä
    noin kilometrin mittainen kapea kannas erottaa Kyy-
    närä- ja Liesjärven toisistaan. Järvet ovat yhteydessä
    toisiinsa vain parin metrin matkalta, jonka retkeilijä
    voi ylittää siltaa pitkin.

    Vanajaveden laakso – 
    kansallismaisema


    „  Vanajaveden laakso on yksi Suomen kansallismaise-
    mista. Se on ympäristöministeriön määrittelyn mukaan
    valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.
     Vanajaveden laakso sijaitsee Hämeenlinnan tuntu- Liesjärven kansallispuisto sijaitsee Tammelassa.
    massa. Laakson tunnetuin alue on Aulanko, sen näkö- Kansallispuiston 21 neliömetrin alueella on runsaasti
    tornista avautuu huikea näköala Vanajaveden laaksoon. monipuolista luontoa. Kuva: www.visithame.fi
                      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11